Trang chứng nhận ISO 9001 của Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Các điểm chung và điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Ngày đăng:18/07/2018

Các điểm chung và điểm khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 về thuật ngữ và điều khoản:

1. Các thay đổi về thuật ngữ trong ISO 9001:2015


ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Sản phẩm

Sản phẩm và dịch vụ

Điều khoản loại trừ

Không sử dụng
(Tùy thuộc theo bản chất rủi ro để loại trừ tuy nhiên không gây ra tình trạng không đạt được sự phù hợp của sàn phẩm)

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

Không sử dụng
(Các trách nhiệm và quyền hạn được phân công nhưng không có yêu cầu cho một đại diện lãnh đạo riêng rẽ)

Vản bản, số tay chất lượng, các thủ tục bằng văn bản, hồ sơ

Thông tin bằng văn bản -> thông tin được tạo ra phục vụ hoạt động, bằng chứng về các kết quả đạt được

Môi trường làm việc

Môi trường cho việc thực hiện các quá trình

Sản phẩm được mua

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp bên ngoài

 

2. Các điều khoản bổ sung trong ISO 9001:2015


Điều khoản

Yêu cầu

4.1 Bối cảnh của tổ chức

Tổ chức PHẢI xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến mục đích và các định hướng chiến lược của mình ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức.

4.2 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Tổ chức PHẢI xác định:
 - Các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng;
- Các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của những bên quan tâm này.

4.3 Xác định phạm vi của HTQLCL

Khi xác định phạm vi này, tổ chức cần xem xét đến:
 - Các yêu tố bên ngoài và bên trong được đề cấp trong (4.1);
 - Yêu cầu của các bên quan tâm được đề cập trong (4.2);
 - Các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Tiếp cận theo quản lý rủi ro

Các điều khoản liên quan: 4.4; 5.1; 6.1; 9.1.3; 9.3.2; 10.2
Đánh giá rủi ro về chất lượng theo mô hình hoạt động của tổ chức
-       Xác định và nhận dạng các rủi ro có thể xảy ra
-       Đánh giá mức độ tác động
-       Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và cách giải quyết  (Tư duy theo đánh giá rủi ro ISO 14001:2015 và ISO 22000:2005)
è Có thể tham khảo thêm ISO 31000:2009 (Quản lý rủi ro)

 

3. Một số điều khoản của ISO 9001:2008 không xuất hiện trong ISO 9001:2015


Điều khoản ISO 9001:2008

Diễn giải

1.2 Áp dụng

ISO 9001:2015 không đề cập đến “Ngoại lệ”. Các yêu cầu về việc được phép “không áp dụng” một  hoặc nhiều yêu cầu của tiêu chuẩn được đề cập trong Điều khoản 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.

4.2.2 Sổ tay chất lượng

ISO 9001:2015 không yêu cầu bắt buộc tổ chức áp dụng phải thiết lập một tài liệu “Sổ tay chất lượng”.
Lưu ý: Thiết lập Sổ tay chất lượng vẫn được coi là một “Thực hành tốt”, vì vậy tổ chức vẫn có thể duy trì một Sổ tay chất lượng như là một tài liệu giới thiệu về HTQLCL của mình.

4.2.3 Kiểm soát tài liệu
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ

Nhất quán với việc sử dụng thống nhất thuật ngữ Thông tin bằng văn bản thay cho Tài liệu, Hồ sơ, Văn bản, Sổ tay, Thủ tục bằng văn bản trong ISO 9001:2008, các yêu cầu về kiểm soát thông tin bằng văn bản được đề cập trong Điều khoản 7.5 Thông tin bằng văn bản.
Lưu ý: Mặc dù sử dụng thống nhất thuật  ngữ Thông tin bằng văn bản, ISO 9001:2015 phân biệt 2 yêu cầu riêng biệt về “Duy trì” và “Lưu giữ” với Thông tin bằng văn bản, trong đó “Duy trì” được ám chỉ sử dụng cho các tài liệu, trong khi “Lưu giữ” được ám chỉ sử dụng cho các hồ sơ.

5.5.2 Đại diện của lãnh đạo

ISO 9001:2015 không yêu cầu bắt buộc tổ chức áp dụng phải chỉ định một vị trí “Đại diện của lãnh đạo”. Tuy nhiên các trách nhiệm tương ứng, và được bổ sung, cho việc quản lý HTQLCL vẫn được đề cập trong Điều khoản 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.

7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng

Yêu cầu về xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ không còn là một Điều khoản riêng biệt mà được đưa vào thành  một yêu cầu (f) của Điều khoản 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

ISO 9001:2015 không có Điều khoản riêng cho Theo dõi và đo lường các quá trình. Yêu cầu về việc theo dõi và đo lường được đưa vào trong Điều khoản 9.1.1 Khái quát thuộc Điều khoản chính 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm

ISO 9001:2015 không có Điều khoản riêng cho Theo dõi và đo lường sản phẩm. Yêu cầu về việc theo dõi và đo lường sản phẩm được đưa vào trong Điều khoản 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ và Điều khoản 9.1.1 Khái quát  thuộc Điều khoản chính 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

8.5.3 Hành động phòng ngừa

Nhất quán với tiếp cận về quản lý rủi ro, ISO 9001:2015 không có Điều khoản riêng về Hành động phòng ngừa. Tinh thần và yêu cầu phòng ngừa được bao gồm trong Điều khoản 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001

Tổ chức chứng nhận TQC -  Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm TQC ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ nhận thức về Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015Đây là một sự hỗ trợ rất lớn, tại Việt Nam chỉ có duy nhất Trung tâm TQC thực hiện được, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, do chuyên gia giàu năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng xây dựng để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

Đồng thời, TQC sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

TQC luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất: Với phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: TQC luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Anh/chị vào link sau để nhận các bộ tài liệu: 1.BỘ HỒ SƠ, 2.BIỂU MẪU, 3.QUY TRÌNH MẪU ÁP DỤNG ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (tất cả đều được nhận)http://bit.ly/qtm-iso9001

Gọi 0945 659 168(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn chi tiết về dịch vụ!

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TQC CẤP

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Trung tâm TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và có giá trị toàn cầu thông qua logo và dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

tqc, trung tâm tqc

Trung tâm TQC - Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF

Tại sao chứng chỉ ISO 9001 do Trung tâm TQC cấp có giá trị Quốc tế: Vì hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm TQC đã được Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (BoA là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF) công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC 17021-1:2015 - đủ năng lực cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001. (Xem chứng chỉ công nhận quốc tế của Trung tâm TQC tại đây)

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

tqc, trung tâm tqcVới phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của TQC. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Trung tâm TQC cấp

TQC là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Trung tâm TQC cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu (xem Giấy chỉ định tại đây).

Giá trị thương hiệu Tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm TQC không phải là doanh nghiệp hay công ty đơn thuần mà là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động. TQC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là cơ quan khoa học công nghệ lớn nhất của Việt Nam với mạng lưới cơ quan cấp dưới tại 63 tỉnh thành trong cả nước.

Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu

Trên chứng chỉ của TQC sẽ có dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của IAF - Diễn đàn Công nhận Quốc tế, với logo này được gắn trên chứng chỉ thì sẽ được nhận diện toàn cầu và chứng tỏ doanh nghiệp đã thiết lập được một Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn mực quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững và đáng tin cậy:

tqc, trung tâm tqc

Mẫu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: Tel: 024 6680 0338 / 024 2213 1515/ Mobile: 09456 59 168

Miền Trung: 0983 917 897 / 0968 799 816

Miền Nam: Tel: 028 6270 1386 / Mobile: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Hotline: 09456 59 168; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0983 917 897 / 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 /  028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn


Link rss
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3622 668 | 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn
Điện thoại: 028 6270 1386
Hotline: 0988 397 156
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156